TERMEN

 

Tussen de partijen:

 

Guy Knaepkens (éénmanszaak)

Commerciële naam: ARA Groeitraject of ARA Coaching & Training

Rundsvoort 24A

2440 Geel

ingeschreven in het KBO onder nummer BE 0719.655.569

geldig vertegenwoordigd door Guy Knaepkens in zijn hoedanigheid van zaakvoerder

hierna genoemd: “De Coach”

 

en

 

Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Guy Knaepkens een overeenkomst sluit tot het verzorgen van coaching, trainingen, opleidingen, workshops en lezingen, ongeacht of klant zelf, of een derde deelneemt.

hierna genoemd: “De Klant”

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de coach. Van deze algemene voorwaarden kan alleen, na overleg, schriftelijk worden afgeweken. Eventuele voorwaarden eigen aan de klant zijn uitgesloten.

 

De algemene voorwaarden zijn hoe dan ook verondersteld aan de klant overgemaakt. Ze kunnen op eenvoudig verzoek aan de klant worden bezorgd.

 

VERKLARING & AANSPRAKELIJKHEID

 

Guy Knaepkens richt zich op coaching binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin.

 

De coach verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg. De coach kan/mag geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen. De dienstverlening van de coach is uitsluitend een mogelijke ondersteuning en aanvullend bij de reguliere geneeskunde.

 

De dienstverlening van de coach vervangt geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan de coach geen verantwoordelijkheid opnemen. Indien de klant medische klachten of twijfels heeft, dient de klant steeds eerst zijn arts te raadplegen. Is de klant in behandeling bij een arts dient hij/zij dit vooraf uitdrukkelijk te vermelden aan de coach.

 

Door de aard van de dienstverlening van de coach en de nadrukkelijke inbreng van de klant streven beide partijen naar een betere bewustwording en verandering bij de klant. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes en proces.

 

Adviezen van de coach zijn vrijblijvende voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant. Het is de verantwoordelijkheid en keuze van de klant wat hij/zij met deze adviezen doet.

 

De coach kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade of gevolgschade (van welke aard dan ook) die de klant of zijn/haar omgeving lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen door klant naar aanleiding van of tijdens een coachinggesprek. De klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

 

De coach kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard dan ook (bijvoorbeeld lichamelijk, psychologisch, materieel,…) aan klant of zijn/haar omgeving ontstaan door of in verband met door de coach verrichte diensten.

 

BEROEPSGEHEIM

 

De coach is gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat in het contact tussen coach en klant besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk. De coach deelt het besprokene nooit met derden, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming geeft om te overleggen met bijvoorbeeld arts, psycholoog of andere relevante personen.

 

In het geval de coach zich bewust is van een dreigend gevaar voor de klant of de samenleving behoudt de coach zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal hij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

 

HET INTAKEGESPREK

 

Alvorens te kunnen starten met een coachingstraject is er een gratis kennismakings- of intakegesprek. Een intakegesprek duurt ongeveer 45-60 minuten en is vrijblijvend. Op basis van dit gesprek kan zowel de klant als de coach beslissen of coaching is aangewezen. Een intakegesprek houdt geen enkele verplichting in voor het opstarten van een coachingstraject, noch voor de klant, noch voor de coach.

 

HET COACHINGGESPREK

 

Een particulier coachingsgesprek duurt telkens 60 – 90 minuten. De frequentie en het aantal gesprekken is afhankelijk van de behoefte van de klant en de aard en ernst van de klant zijn hulpvraag. Gesprekken kunnen doorgaan bij de coach op kantoor, bij de klant, op een andere locatie,...

 

De klant doet er alles aan om de gemaakte afspraken stipt na te komen. We starten stipt op het afgesproken uur. Te vroeg aanbellen kan het vorige coachingsgesprek verstoren. Indien de klant te laat op afspraak komt wordt de sessietijd ingekort zodat volgende klanten op de agenda niet dienen te wachten.

 

BELET EN ANNULATIES

 

Afspraken kunnen ten laatste 1 week vooraf geannuleerd worden per e-mail of telefoon. SMS of andere mobiele tekstberichten komen niet in aanmerking voor communicatie rond belet en annulaties. Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt het honorarium (van 1 sessie) in rekening gebracht, behalve in geval van ziekte van de klant of betrokkenheid bij een verkeersongeval.

 

Bij annulatie wordt een vervangende afspraak gemaakt op basis van beschikbaarheid. De coach houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De klant wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. De coach zal andere data aanbieden. De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

 

Wanneer de coach overtuigd is, om welke reden dan ook, de klant niet verder te kunnen coachen, dan wordt dit tussen de partijen besproken en wordt de coaching eventueel voortijdig beëindigd. De klant heeft geen recht op een terugbetaling van de gemaakte kosten van de reeds gevoerde coachingsgesprekken.

 

BETALINGEN

 

Een particulier coachingsgesprek wordt contant betaald onmiddellijk na elk coachingsgesprek. Alle bedragen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.